Podziel się emocjami za pomocą emotikonów tekstowych

I can always make you smile

Co czyni z ludzi dużych malarzy, znakomitych aktorów czy poetów?

To, niewątpliwie, nie proste pytanie, lecz ja nie staram sie zbić ciebie z pantałyku i powiedzieć że wszyscy oni wykorzystują tekstowe emotikony.(─‿‿─) Даже великие поэты обычно используют простой текст. Jeśli poeta pisze książkę, gdzie on chce wizualnie pokazać język ciała, on najmie malarza, żeby zilustrować niektóre sceny i zrobić lepszą pracę, aniżeli,czym by zrobili emotikony.Lecz,pomyśl o wypadku, kiedy piszesz komuś zawiadomienie czy odnawiasz "status", Najmować malarza każdorazowo – to niewątpliwie niezbyt praktycznie.

Czytaj to tylko potym, kiedy znajdziesz dla się odpowiedź sam. Może być ona będzie różnić się od mojej, a nie chcę nawiązywać ci własną opinię. Lecz koncepcja, którą tu widzę, - to zmusi drugich odczuć to ponieważ tego chcesz. I zrobić tak, by ludzie emocjonalnie zrozumieli jeden jednego nowymi sposobami, a to sztuka. Znakomici twórcy to czynią, jak uczeni, wynajdują nowesposoby i urządzenia dla tego - ta sztuka.

Koncepcja - oto, co ważne. Muzycy grają na różnych narzędziach, lecz melodia - w twojej głowie i twoich rękach,a nie wewnątrz narzędzia, które wykorzystuje się, żeby ją grać.

Tekstowe Emotikony, to narzędzia, które możesz wykorzystać w swoim tekście dla nadania jemu większego emocjonalnego zabarwienia dla publiczności. Aby pomóc przyjacielu pisać tekst jak chcesz go sam. Do codziennej wiadomości, używaj emotikon i innych emotikonów - to dobry sposób, aby przekazać emocje i pozbyć się niejasności.

Jeszcze

Symbole ☺ Emoji
Symbole ☺ EmojiNowe fajne kolorowe emodzi co przybyło do nas z Japońskiej mobilnej kultury, są dostępne na iOS, Mac, Android, Windows Mobile7 i nowszy. Obrabiają się jak obrazki na Facebooku i kupie drugich stron" internetowych.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


Article updated on 2014-11-10 12:58:23