Alt-Codes Liste

Alt key

Guides

Wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie Symbole mit Tastatur machen → suchen Sie sich Ihr System und lesen Sie, wie.

Windows PC
How to write symbols by using keyboard Alt codes
How to write symbols by using keyboard Alt codesGuide on how to write computer symbols from your keyboard by using Alt codes. Learn how to do special alternative characters using your keyboard's Alt key and numeric Key Pad.
Windows Laptop
Alt Code symbols on Laptop keyboard
Alt Code symbols on Laptop keyboardGuide on making symbols by using Alt codes on laptop keyboard. Article shows where are number pad keys on laptops located and describes how to type Alt codes using it. You'll know how to do Alt-key codes on a laptop after reading this.
Andere
Tastatursymbole (Zugangscodes für Textsymbole und Zeichen)
Tastatursymbole Geben Symbole durch ihre Tastaturcodes. Enthält Informationen über Windows-Alt-Codes, Linux Symbolcodes und Standard Mac-Tools für Sonderzeichen. Setzen Sie sie in Dokumenten, auf Facebook, Myspace, Blog usw.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 §
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


33 A
34 "
35 #
36 $
37 %
38 &
39 '
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 <
= 61
> 62
? 63
@ 64
A 65
B 66
C 67
D 68
E 69
F 70
G 71
H 72
I 73
J 74
K 75
L 76
M 77
N 78
O 79
P 80
Q 81
R 82
S 83
T 84
U 85
V 86
W 87
X 88
89 Y
90 Z
91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
{ 123
| 124
} 125
~ 126
Δ 127
0128
0130
ƒ 0131
0132
0133
0134
0135
ˆ 0136
0137
Š 0138
0139
Π0140
Ž 0142
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152 ˜
0153
0154 š
0155
0156 œ
0158 ž
0159 Ÿ
0160
0161 ¡
0162 ¢
0163 £
0164 ¤
0165 ¥
0166 ¦
0167 §
0168 ¨
0169 ©
0170 ª
0171 «
0172 ¬
0173 ­
0174 ®
¯ 0175
° 0176
± 0177
² 0178
³ 0179
´ 0180
µ 0181
0182
· 0183
¸ 0184
¹ 0185
º 0186
» 0187
¼ 0188
½ 0189
¾ 0190
¿ 0191
À 0192
Á 0193
 0194
à 0195
Ä 0196
Å 0197
Æ 0198
Ç 0199
È 0200
É 0201
Ê 0202
0203 Ë
0204 Ì
0205 Í
0206 Î
0207 Ï
0208 Ð
0209 Ñ
0210 Ò
0211 Ó
0212 Ô
0213 Õ
0214 Ö
0215 ×
0216 Ø
0217 Ù
0218 Ú
0219 Û
0220 Ü
0221 Ý
0222 Þ
0223 ß
0224 à
0225 á
0226 â
0227 ã
0228 ä
0229 å
æ 0230
ç 0231
è 0232
é 0233
ê 0234
ë 0235
ì 0236
í 0237
î 0238
ï 0239
ð 0240
ñ 0241
ò 0242
ó 0243
ô 0244
õ 0245
ö 0246
÷ 0247
ø 0248
ù 0249
ú 0250
û 0251
ü 0252
ý 0253
þ 0254
ÿ 0255
128 Ç
129 ü
130 é
131 â
132 ä
133 à
134 å
135 ç
136 ê
137 ë
138 è
139 ï
140 î
141 ì
142 Ä
143 Å
É 144
æ 145
Æ 146
ô 147
ö 148
ò 149
û 150
ù 151
ÿ 152
Ö 153
Ü 154
¢ 155
£ 156
¥ 157
158
ƒ 159
160 á
161 í
162 ó
163 ú
164 ñ
165 Ñ
166 ª
167 º
168 ¿
169
170 ¬
171 ½
172 ¼
173 ¡
174 «
175 »
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224 α
225 ß
226 Γ
227 π
228 Σ
229 σ
230 µ
231 τ
232 Φ
233 Θ
234 Ω
235 δ
236
237 φ
238 ε
239
240
± 241
242
243
244
245
÷ 246
247
° 248
249
· 250
251
252
² 253
254
255


Symbole

Wenn Sie nur über den ALT Codesymbole kennen, sind Sie nicht auf eine Menge von anderen coolen Symbole und Sachen, die mit ihnen gemacht hat.


¿
¡
©®Σ
°ϟ¢£½
Symbole für Facebook

╔══╦╗
╚╣╠╣║
─║║║╚═╦═╦══╗
─║║║╔╗║╔╣║═╣
╔╣╠╣║║║║║║═╣
╚══╩╝╚╩╝╚══╝
█▀▀█ █▀▀█ ░▀░ █▀▀▀ ░▀░ █▀▀▄ █▀▀ █░░ █░░ █▀▀
█░░█ █▄▄▀ ▀█▀ █░▀█ ▀█▀ █░░█ █▀▀ █░░ █░░ █▀▀
▀▀▀▀ ▀░▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀
ᴜɴᴅ ᴇʟᴇɢᴀɴᴛᴇ Fᴏʀᴍ
ʇ̶̢̢̹̗̼̦̲̰̦̦͓͉s̶̨̡̳̘̤̹͙̣̖̞̤ͅƃ̶̧̫͇̪̥̮̦̼͙̱͈ͅu̶̼̜̳̳͙̣̮͈͍̮ͅͅ∀̶̧͔̟̞͖̜͖̖̲̦͜ͅ ̶̧̪͓͉̠̬̭̝͔͈̹͜ǝ̶̨̮̠̣̪̣̩̫͍̤͜͜ɹ̶̡͕͍͕̠̥̳͓̪̪̗͈ǝ̶̮̙̞̜̦̫͙̩̠̗̮ͅß̶̨̢̤̲̖̳̝͎̗̤̺̣ö̶̡̬̦̥̯͎͚̻̮͉͙ͅɹ̶̨̧̖̻̙͖̯̼͚̮̳ͅƃ̶̗̘͖̳̙̺̝̝͓͉̟ͅ ̶̡̰͔̩͙̹̮̭̥̙̼͓ɹ̶̧̧̡̞͇̩͈̣̳̬̱̠ǝ̶̨͍͖̺͉͎̯̥̥͉͓̙p̶̤̳̼̻̯̜̙̖̠͇͔ͅǫ̶̧̜͓̪̱̙̥̤̺͍͜
-+88_
_+880_
_++88_
_++88_
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88_
__++888_____+++88__________+++8_
__++8888__+++8880++88____+++88_
__+++8888+++8880++8888__++888_
___++888++8888+++888888++888_
___++88++8888++8888888++888_
___++++++888888888888888888_
____++++++88888888888888888_
____++++++++000888888888888_
_____+++++++000088888888888_
______+++++++00088888888888_
_______+++++++088888888888_
_______+++++++088888888888_
________+++++++8888888888_
________+++++++0088888888_
________++++++0088888888_
________+++++0008888888_
________#############_

Iʜʀᴇ ☂αṧтαтυґ ᴋᴀɴɴ ᴍᴇʜʀ ᴀʟs Sɪᴇ ᴅᴇɴᴋᴇɴ ᴢᴜ ᴛᴜɴ
(¬‿¬)
(っ◕‿◕)っ♥   (♥♥,)   ≧◡≦   ᵔ.ᵔ

Article updated on 2014-11-24 13:23:48